Dekret ks. Arcybiskupa H. Muszyńskiego odnośnie sposobu przyjmowania Komunii świętej

Od godnego sposobu udzielania Komunii Świętej zależy w dużym stopniu Jej godne przyjęcie i przeżycie. Chrystus powierzył Kościołowi, swojej umiłowanej Oblubienicy, Sakrament Eucharystii, jako duchowy pokarm wiernych i zadatek życia wiecznego. Kościół zawsze przyjmuje ten Sakrament z wiarą i miłością. Kościół poucza nas, że udział w ofierze eucharystycznej jest doskonalszy, gdy Komunię sakramentalną przyjmuje się w czasie Mszy Świętej. Zrozumiałe zatem, że Kościół wielokrotnie zwracał uwagę szafarzom Eucharystii na godny i właściwy sposób udzielania i przyjmowania przez wiernych Komunii Świętej. W ostatnim czasie duszpasterze zwracali uwagę, że obowiązujące normy prawne są różnorodnie interpretowane. Stąd, aby w sposób uporządkowany i jednoznaczny interpretować normy dotyczące przyjmowania Komunii Świętej, należy przestrzegać następujących zasad:

  1. W Polsce ponadtysiącletnią, zwyczajną praktyką jest przyjmowanie Komunii Świętej do ust.
  2. Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii Świętej. Biorący udział w procesji mogą przyjąć Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wcześniej przyklękają na jedno kolano lub wykonują skłon ciała.
  3. Tam, gdzie wyposażenie budynku kościelnego na to pozwala, udziela się Komunii Świętej przy balaskach.
  4. Indultem z dnia 21 kwietnia 2006 r. Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia, aby w diecezjach Polski był dopuszczony sposób udzielania Komunii Świętej „na rękę”. Stąd też jeśli wierny, poprzez gest wyciągniętej dłoni prosi o Komunię Świętą na rękę, szafarz udziela Jej mu w ten sposób. Wierny powinien jednak spożyć Komunię Świętą natychmiast, na oczach szafarza.

Szafarz Komunii Świętej powinien mieć głęboką świadomość, że Jej udzielanie jest czynnością, na którą składa się kilka etapów. Najpierw następuje prezentacja Osoby Chrystusa („Ciało Chrystusa”). Wierny potwierdza swą wiarę, wymawiając słowo „Amen”. Potem szafarz udziela Komunii Świętej. Wierny po Jej spożyciu powraca na swoje miejsce. Od godnego sposobu udzielania Komunii Świętej zależy w dużym stopniu Jej godne przyjęcie i przeżycie.

Henryk J. Muszyński, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński