Archiwa kategorii: Dokumenty Kościoła

Dekret ks. Arcybiskupa H. Muszyńskiego odnośnie sposobu przyjmowania Komunii świętej

Od godnego sposobu udzielania Komunii Świętej zależy w dużym stopniu Jej godne przyjęcie i przeżycie. Chrystus powierzył Kościołowi, swojej umiłowanej Oblubienicy, Sakrament Eucharystii, jako duchowy pokarm wiernych i zadatek życia wiecznego. Kościół zawsze przyjmuje ten Sakrament z wiarą i miłością. Kościół poucza nas, że udział w ofierze eucharystycznej jest doskonalszy, gdy Komunię sakramentalną przyjmuje się w czasie Mszy Świętej. Zrozumiałe zatem, że Kościół wielokrotnie zwracał uwagę szafarzom Eucharystii na godny i właściwy sposób udzielania i przyjmowania przez wiernych Komunii Świętej. W ostatnim czasie duszpasterze zwracali uwagę, że obowiązujące normy prawne są różnorodnie interpretowane. Stąd, aby w sposób uporządkowany i jednoznaczny interpretować normy dotyczące przyjmowania Komunii Świętej, należy przestrzegać następujących zasad:

Czytaj dalej

Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej

Wprowadzenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Instrukcja Immensae caritatis (29.01.1973) uzasadnia „prawdziwą koniecznością i dobrem duchowym wiernych”. Uwzględniając życzenia wielu biskupów i kapłanów Konferencja Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku „określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej”.

Komisja Episkopatu do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego pragnie zaproponować bardziej szczegółowy program formacyjny. Opracowanie niniejsze pomoże przede wszystkim diecezjalnym komisjom liturgicznym, które w oparciu o statut i ustalenia własnego biskupa diecezjalnego ponoszą znaczną odpowiedzialność za właściwy rozwój życia liturgicznego w diecezji, w tym także za odpowiednią formację osób pełniących różne posługi liturgiczne.

Czytaj dalej

Postanowienie KEP odnośnie nadzwyczajnego szafarza komunii świętej

Wielu biskupów i kapłanów wyraziło życzenie, aby Konferencja Episkopatu Polski określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogliby zastosować kan. 910 § 2 i 230 § 3, czyli powołać nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Konferencja Episkopatu Polski biorąc pod uwagę spostrzeżenia poszczególnych biskupów oraz przedłożenie Komisji Liturgicznej określa co następuje:

Czytaj dalej